Inobell Powder Bell Sprayer

InoBell là một máy phun chuông tĩnh điện xoay mang lại hiệu suất cao, chất lượng hoàn thiện tuyệt vời và tích hợp dễ dàng.

• Tốc độ truyền cao

• Bảo trì dễ dàng

• Tích hợp dễ dàng

• Chất lượng hoàn thiện tuyệt vời

► Technical manual

Powder bell sprayer INOBELL