AUTO MACH-JET R/RD

Súng sơn tĩnh điện robot.

AUTO Mach-Jet-R / RD là một tĩnh điện robot với súng đơn (R) hoặc hai đầu (RD) cho lớp phủ của tất cả các loại bề mặt. Nó cung cấp quyền truy cập vào một loạt các giải pháp thực hiện cho tất cả các công ty. Nó cho phép tự động hóa quy trình sơn cho phép các công ty công nghiệp nhận được lợi ích từ robot với hiệu quả chuyển giao cao hơn và hoàn thiện Hạng A.

• Tăng năng suất

• Chất lượng hoàn thiện tuyệt vời

• Thích ứng với các hạn chế công nghiệp

► Technical manual

Auto Mach-Jet RD