20F100 Airmix® Flowmax Paint Pump

Bơm sơn Flowmax® cho các ứng dụng áp suất trung bình. Đề xuất cho tất cả các vật liệu, bao gồm cả nước và chất rắn cao.

Công nghệ Flowmax® để miễn  bảo trì

• Được thiết kế cho các vật liệu nhạy cảm với độ ẩm và hơi mài mòn

• Kéo dài tuổi thọ

► Technical manual

	20F100 Airmix® Flowmax paint pump