Penetrant (ndt testing)

Kiểm tra chất thâm nhập thuốc nhuộm (DPI), còn được gọi là kiểm tra chất thấm vào chất lỏng (LPI) hoặc kiểm tra chất thâm nhập (PT), là một phương pháp kiểm tra được áp dụng rộng rãi và chi phí thấp được sử dụng để xác định các khuyết tật phá vỡ bề mặt trong tất cả các vật liệu không xốp (kim loại, nhựa, hoặc gốm sứ). Chất thâm nhập có thể được áp dụng cho tất cả các vật liệu kim loại và vật liệu đen, mặc dù đối với các thành phần sắt, việc kiểm tra hạt từ tính thường được sử dụng để thay thế cho khả năng phát hiện dưới bề mặt của nó.
NDT part penetrant
NDT part penetrant