Batching solution

การประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเตรียมสี - การเจือจาง / การผสมสี 2K หรือ 3K
Batchng solution
Batchng solution

การใช้ในงานผสมสีโดย SAMES KREMLIN:

• เหมาะสำหรับสี 2K หรือ 3K ซึ่งต้องใช้เวลาในการผสมให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน

• ความหมาย: การควบคุมปริมาณและการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ความเร็วในการผสม)

การประยุกต์ใช้งานที่สมบูรณ์แบบเพื่อความเชื่อมั่น

ประสิทธิภาพ

• การผสมทำโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้คนในการผสม

• การจัดการปริมาตรในถังสีเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพร้อมเสมอในการเตรียมการผสม

ผลผลิต

• การเตรียมปริมาณสีที่ต้องการ

• โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละสี อัตราส่วนการผสม ระยะเวลาในการผสม ฯลฯ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ไม่มีการผสมผิดอัตราส่วน

• โปรแกรมการล้างหลังเสร็จสิ้นการผสมสี

• ลดของเสียในกระบวนการผลิต

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์
(1) ปั๊มลูกสูบ
(1) ปั๊มลูกสูบ

ปั๊มลูกสูบสำหรับสี ฮาร์ดเดนเนอร์ และทินเนอร์ผสม

(2) โหลดเซลล์เซ็นเซอร์ (Load cell sensor)
(2) โหลดเซลล์เซ็นเซอร์ (Load cell sensor)

ควบคุมน้ำหนักในถังสี

(3) กล่องตัวส่งสัญญาณเสียงและรีเซ็ต
(3) กล่องตัวส่งสัญญาณเสียงและรีเซ็ต

แจ้งเตือนเมื่อสีใกล้หมดถัง

(4) ชุดจ่ายสี
(4) ชุดจ่ายสี

วาล์วเปลี่ยนสี อุปกรณ์ปรับแรงดัน และเครื่องวัดอัตราการไหล

(5) ฝาครอบ
(5) ฝาครอบ

ประกอบด้วยตัวปั่นสีและวาล์วฉีด

(6) ถังสี
(6) ถังสี

วางบนตัวยก

(7) ตู้ควบคุม
(7) ตู้ควบคุม

จัดการลำดับการจ่ายสาร แจ้งเตือน อัตราส่วนการผสม การปั่นสี ฯลฯ

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

แนวคิดการรวมหน่วยย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน

การจัดการที่ตรงกับทุกความต้องการของคุณ:

 

• ควบคุมการเพิ่มสี / ฮาร์ดเดนเนอร์

• ใช้ได้กับสีน้ำมันและสีน้ำ

• เพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติม เช่นการควบคุมถังสีของแต่ละสี

• จ่ายสารหลายถัง