Anti Corrosion Epoxy Multicomponent

ป้องกันการกัดกร่อน มีความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและอุตสาหกรรม ทนต่อน้ำใต้ดิน น้ำทิ้ง น้ำเกลือ น้ำมัน และสารเคมีหลากหลายชนิด
Anti-corrosion-06
Anti-corrosion-06