Normy

Przepisy europejskie

Nasze produkty są objęte zakresem następujących Dyrektyw :

  • 94/9/WE    strefy zagrożone wybuchem
  • 2006/42/WE    maszynowa
  • 2006/95/WE    dotycząca niskiego napięcia
  • 2004/108/WE    kompatybilność elektromagnetyczna
  • 97/23/WE    urządzenia ciśnieniowe
  • 2011/65/UE    ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • 2012/16/UE    utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych
  • 1907/2006/WE    rejestracja, ocena, dopuszczenie do użytkowania, ograniczenia użytkowania chemikaliów

W zależności od produktu w naszej DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ znajdziesz wszelkie informacje na temat stosownych dyrektyw dotyczących ich projektowania i produkcji. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w tych dokumentach w celu poprawnej integracji i użytkowania naszych produktów.

Pozostajemy do dyspozycji w przypadku wszelkich pytań z tego zakresu.
Prosimy o kontakt opiekunem SAMES KREMLIN.